skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Explaining support for combatants during wartime: a survey experiment in Afghanistan.(Report)(Author abstract)

Lyall, Jason ; Blair, Graeme ; Imai, Kosuke

American Political Science Review, Nov, 2013, Vol.107(4), p.679(27) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...