skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kinetics of arsenite oxidation by Variovorax sp. MM-1 isolated from a soil and identification of arsenite oxidase gene.(Report)

Bahar, Md Mezbaul ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, Nov 15, 2013, Vol.262, p.997(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...