skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Cis-regulatory underpinnings of human GLI3 expression in embryonic craniofacial structures and internal organs

Abbasi, Amir A. ; Minhas, Rashid ; Schmidt, Ansgar ; Koch, Sabine ; Grzeschik, Karl - Heinz

Development, Growth and Differentiation, Oct, 2013, Vol.55(8), p.699(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0012-1592

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...