skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Age-related differences in agenda-driven monitoring of format and task information

Mitchell, Karen J. ; Ankudowich, Elizabeth ; Durbin, Kelly A. ; Greene, Erich J. ; Johnson, Marcia K.

Neuropsychologia, Oct, 2013, Vol.51(12), p.2427(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-3932

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...