skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The effects of fencing on carbon stocks in the degraded alpine grasslands of the Qinghai-Tibetan Plateau

Li, Yuanyuan ; Dong, Shikui ; Wen, Lu ; Wang, Xuexia ; Wu, Yu

Journal of Environmental Management, Oct 15, 2013, Vol.128, p.393(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0301-4797

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...