skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Heavy metal toxicity to bacteria - Are the existing growth media accurate enough to determine heavy metal toxicity?(Report)

Rathnayake, I. V. N. ; Megharaj, Mallavarapu ; Krishnamurti, G. S. R. ; Bolan, Nanthi S. ; Naidu, Ravi

Chemosphere, Jan, 2013, Vol.90(2), p.1195(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...