skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Leaching behavior of heavy metals from sewage sludge solidified by cement-based binders.(Report)

Song, Fanyong ; Gu, Lin ; Zhu, Nanwen ; Yuan, Haiping

Chemosphere, July, 2013, Vol.92(3), p.344(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...