skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of chemiluminescence spectra in oxidative degradation of oleic acid.(Report)

Sago, Tomohiro ; Ishii, Hiroshi ; Hagihara, Hideaki ; Takada, Noriyuki ; Suda, Hiroyuki

Chemical Physics Letters, April 5, 2013, Vol.565, p.138(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0009-2614

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...