skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Bioaerosol analysis based on a label-free microarray readout method using surface-enhanced raman scattering.(RAPID COMMUNICATION)(Report)

Schwarzmeier, Kathrin ; Knauer, Maria ; Ivleva, Natalia P. ; Niessner, Reinhard ; Haisch, Christoph

Analytical and Bioanalytical Chemistry, June 8, 2013, Vol.405(16), p.5387(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1618-2642

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...