skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vulnerability to cavitation of central California Arctostaphylos (Ericaceae): a new analysis.(VIEWS AND COMMENTS)

Jacobsen, Anna L. ; Pratt, R. Brandon

Oecologia, Feb, 2013, Vol.171(2), p.329(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0029-8549

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...