skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Regression modeling plan for 29 biochemical indicators of diet and nutrition measured in NHANES 2003-2006.(Supplement: Sociodemographic and Lifestyle Variables and Their Relationship to Nutritional Biomarkers: Findings from NHANES)(Report)(Author abstract)

Sternberg, Maya R. ; Schleicher, Rosemary L. ; Pfeiffer, Christine M.

The Journal of Nutrition, June, 2013, Vol.143(6), p.948S(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3166

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...