skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effects of combined treatment with resveratrol and indole-3- carbinol.(PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY)

Trusov, N. V. ; Guseva, G. V. ; Aksenov, I. V. ; Avren'eva, L. I. ; Kravchenko, L. V. ; Tutelyan, V. A.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, August, 2010, Vol.149(2), p.213(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...