skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Comparing Juvenile Justice Systems: Towards a Qualitative Research Project in East Asia.(Report)

Travers, Max

Asian Journal of Criminology, June, 2013, Vol.8(2), p.115(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1871-0131

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...