skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

SBOL Visual: A Graphical Language for Genetic Designs

Quinn, Jacqueline ; Cox III, Robert ; Adler, Aaron ; Beal, Jacob ; Bhatia, Swapnil ; Cai, Yizhi ; Chen, Joanna ; Clancy, Kevin ; Galdzicki, Michal ; Hillson, Nathan ; Novère, Nicolas ; Maheshwari, Akshay ; Mclaughlin, James ; Myers, Chris ; P, Umesh ; Pocock, Matthew ; Rodriguez, Cesar ; Soldatova, Larisa ; Stan, Guy-Bart ; Swainston, Neil ; Wipat, Anil ; Sauro, Herbert

PLoS Biology, Dec 2015, Vol.13(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15449173 ; E-ISSN: 15457885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1002310

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...