skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Vigilancia epidemiologica del complejo VIH/SIDA a traves del analisis de tendencia de la incidencia del sarcoma de Kaposi.(articulo en ingles)

Saldarriaga - Cantillo, Alejandra ; Bravo, Luis Eduardo ; Londono, Oscar ; Garcia, Luz Stella ; Collazos, Paola

Colombia Medica, Oct-Dec, 2012, Vol.43(4), p.273(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1657-9534

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...