skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mesothelioma of tunica vaginalis testis and asbestos exposure

Mensi, Carolina ; Pellegatta, Marco ; Sieno, Claudia ; Consonni, Dario ; Riboldi, Luciano ; Bertazzi, Pier Alberto

BJU International, August 2012, Vol.110(4), pp.533-537 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1464-4096 ; E-ISSN: 1464-410X ; DOI: 10.1111/j.1464-410X.2012.10932.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...