skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

50-year trends in smoking-related mortality in the United States.(Report)

Thun, Michael J. ; Carter, Brian D. ; Feskanich, Diane ; Freedman, Neal D. ; Prentice, Ross ; Lopez, Alan D. ; Hartge, Patricia ; Gapstur, Susan M.

The New England Journal of Medicine, Jan 24, 2013, Vol.368(4), p.351(14) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-4793

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...