skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A global structure-based algorithm for detecting the principal graph from complex data.(Report)

Zhang, Hongyun ; Pedrycz, Witold ; Miao, Duoqian ; Zhong, Caiming

Pattern Recognition, June, 2013, Vol.46(6), p.1638(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-3203

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...