skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Discrediting signals. A model of social evaluation to study discrediting moves in political debates

D'errico, Francesca ; Poggi, Isabella ; Vincze, Laura

Journal on Multimodal User Interfaces, Nov, 2012, Vol.6(3-4), p.163(16) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...