skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conceptual analysis of social signals: the importance of clarifying terminology.(Report)

Mehu, Marc ; D'errico, Francesca ; Heylen, Dirk

Journal on Multimodal User Interfaces, Nov, 2012, Vol.6(3-4), p.179(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1783-7677

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...