skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of a velocity profile & support structure on tidal stream turbine performance

Mason - Jones, A. ; O'doherty, D. M. ; Morris, C. E. ; O'doherty, T.

Renewable Energy, April, 2013, Vol.52, p.23(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-1481

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...