skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of pulsed electron beam treatment on microstructure and properties of TA15 titanium alloy

Gao, Yu - Kui

Applied Surface Science, Jan 1, 2013, Vol.264, p.633(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...