skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The Role of Debt and Equity Finance Over the Business Cycle*.(Report)

Covas, Francisco ; Den Haan, Wouter J.

Economic Journal, Dec, 2012, Vol.122, p.1262(25) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0013-0133

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...