skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Computation-guided backbone grafting of a discontinuous motif onto a protein scaffold.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Azoitei, Mihai L. ; Correia, Bruno E. ; Ban, Yih - En Andrew ; Carrico, Chris ; Kalyuzhniy, Oleksandr ; Chen, Lei ; Schroeter, Alexandria ; Huang, Po - Ssu ; Mclellan, Jason S. ; Kwong, Peter D. ; Baker, David ; Strong, Roland K. ; Schief, William R.

Science, Oct 21, 2011, Vol.334(6054), p.373(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...