skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Lower life satisfaction related to materialism in children frequently exposed to advertising.(Report)

Opree, Suzanna J. ; Buijzen, Moniek ; Valkenburg, Patti M.

Pediatrics, Sept, 2012, Vol.130(3), p.e486(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0031-4005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...