skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Closed Mitosis: A Timely Move before Separation

Ebrahimi, Hani ; Cooper, Julia Promisel

Current Biology, Oct 23, 2012, Vol.22(20), p.R880-R882 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-9822

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...