skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Neighborhood effects on the long-term well-being of low-income adults.(RESEARCH ARTICLE)(Report)(Author abstract)

Ludwig, Jens ; Duncan, Greg J. ; Gennetian, Lisa A. ; Katz, Lawrence F. ; Kessler, Ronald C. ; Kling, Jeffrey R. ; Sanbonmatsu, Lisa

Science, Sept 21, 2012, Vol.337(6101), p.1505(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...