skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A clinical assessment of the Mucus Shaver

Berra, Lorenzo ; Coppadoro, Andrea ; Bittner, Edward A ; Kolobow, Theodor ; Laquerriere, Patrice ; Pohlmann, Joshua R ; Bramati, Simone ; Moss, Joel ; Pesenti, Antonio

Critical Care Medicine, 2012, Vol.40(1), pp.119-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-3493 ; E-ISSN: 1530-0293 ; DOI: 10.1097/CCM.0b013e31822e9fe3

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...