skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Sliding sleeves of XRCC4–XLF bridge DNA and connect fragments of broken DNA

Brouwer, Ineke ; Sitters, Gerrit ; Candelli, Andrea ; Heerema, Stephanie J ; Heller, Iddo ; Melo de, Abinadabe J ; Zhang, Hongshan ; Normanno, Davide ; Modesti, Mauro ; Peterman, Erwin J. G ; Wuite, Gijs J. L; Modesti, Mauro (Editor)

Nature, 28 July 2016, Vol.535(7613), pp.566-569 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028-0836 ; E-ISSN: 1476-4679 ; DOI: 10.1038/nature18643

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...