skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The E3 ubiquitin ligase MARCH8 negatively regulates IL-1[beta]-induced NF-[kappa]B activation by targeting the IL1RAP coreceptor for ubiquitination and degradation.(IMMUNOLOGY)(Author abstract)

Chen, Rui ; Li, Mi ; Zhang, Yu ; Zhou, Qian ; Shu, Hong - Bing

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, August 28, 2012, Vol.109(35), p.14128(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...