skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Residuos de almidones y el uso de plantas durante el Holoceno medio en el Cauca medio (Colombia).(Arqueologia)(Report)

Aceituno, Francisco L. ; Lalinde, Veronica

Caldasia, Jan, 2011, Vol.33(1), p.1(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0366-5232

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...