skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Microstructural evolution and electro-resistivity in HPT nickel.(Report)

Korznikova, E. A. ; Mironov, S. Yu. ; Korznikov, A. V. ; Zhilyaev, A. P. ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, Oct 30, 2012, Vol.556, p.437(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...