skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Influence of rolling direction on flow and cavitation in a superplastic magnesium alloy processed by equal-channel angular pressing.(Report)

Figueiredo, Roberto B. ; Langdon, Terence G.

Materials Science & Engineering A, Oct 30, 2012, Vol.556, p.211(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0921-5093

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...