skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Application of the biomarker responses in scallop (Chlamys farreri) to assess metals and PAHs pollution in Jiaozhou Bay, China

Liu, Na ; Pan, Luqing ; Wang, Jing ; Yang, Huizan ; Liu, Dong

Marine Environmental Research, Sept, 2012, Vol.80, p.38(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-1136

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...