skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Increased intravenous hydration of nulliparas in labor

Direkvand - Moghadam, Ashraf ; Rezaeian, Mohsen

International Journal of Gynecology and Obstetrics, Sept, 2012, Vol.118(3), p.213(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7292

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...