skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Caracterización del gen de la citotoxina vacuolizante de Helicobacter pylori a partir de biopsias gástricas de pacientes residentes en Tolima, Colombia Characterization of the Helicobacter pylori vacuolating cytotoxin gene in gastric biopsy specimens from patients living in Tolima, Colombia

A. M. López ; M. P. Delgado ; C. Jaramillo ; A. Amézquita ; G. Parra ; M. M. Echeverry

Revista Argentina de Microbiología, 01 March 2009, Vol.41(1), pp.4-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0325-7541 ; E-ISSN: 1851-7617

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...