skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Removal of nitrate using Paracoccus sp. YF1 immobilized on bamboo carbon.(Report)

Liu, Yan ; Gan, Li ; Chen, Zuliang ; Megharaj, Mallavarapu ; Naidu, Ravi

Journal of Hazardous Materials, August 30, 2012, Vol.229-230, p.419(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...