skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular recognition and modification of the 30S ribosome by the aminoglycoside-resistance methyltransferase NpmA.(BIOCHEMISTRY)(Report)(Author abstract)

Dunkle, Jack A. ; Vinal, Kellie ; Desai, Pooja M. ; Zelinskaya, Natalia ; Savic, Miloje ; West, Dayne M. ; Conn, Graeme L. ; Dunham, Christine M.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 29, 2014, Vol.111(17), p.6275(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...