skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The missionary roots of liberal democracy.(Author abstract)

Woodberry, Robert D.

American Political Science Review, May, 2012, Vol.106(2), p.244(31) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-0554

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...