skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Structural basis for DNA damage-dependent poly(ADP-ribosyl)ation by human PARP-1.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Langelier, Marie - France ; Planck, Jamie L. ; Roy, Swati ; Pascal, John M.

Science, May 11, 2012, Vol.336(6082), p.728(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...