skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The radiative forcing benefits of "cool roof" construction in California: quantifying the climate impacts of building albedo modification.(Author abstract)(Report)

Vancuren, Richard

Climatic Change, June, 2012, Vol.112(3-4), p.1071(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-0009

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...