skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A memory retrieval-extinction procedure to prevent drug craving and relapse.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Xue, Yan - Xue ; Luo, Yi - Xiao ; Wu, Ping ; Shi, Hai - Shui ; Xue, Li - Fen ; Chen, Chen ; Zhu, Wei Li ; Ding, Zeng - Bo ; Bao, Yan - Ping ; Shi, Jie ; Epstein, David H. ; Shaham, Yavin ; Lu, Un

Science, April 13, 2012, Vol.336(6078), p.241(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...