skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Biodiversity in urban ecosystems: Plants and macromycetes as indicators for conservation planning in the city of Coimbra (Portugal)

Barrico, Lurdes ; Azul, Anabela Marisa ; Morais, Maria Cristina ; Coutinho, Antonio Pereira ; Freitas, Helena ; Castro, Paula

Landscape and Urban Planning, May 15, 2012, Vol.106(1), p.88(15) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-2046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...