skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Relationship education research: current status and future directions.(Author abstract)(Report)

Markman, Howard J. ; Rhoades, Galena K.

The Journal of Marital and Family Therapy, Jan, 2012, Vol.38(1), p.169(32) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-472X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...