skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Molecular mimicry regulates ABA signaling by SnRK2 kinases and PP2C phosphatases.(REPORTS)(Author abstract)(Report)

Soon, Fen - Fen ; Ng, Ley - Moy ; Zhou, X. Edward ; West, Graham M. ; Kovach, Amanda ; Tan, M. H. Eileen ; Suino - Powell, Kelly M. ; He, Yuanzheng ; Xu, Yong ; Chalmers, Michael J. ; Brunzelle, Joseph S. ; Zhang, Huiming ; Yang, Huaiyu ; Jiang, Hualiang ; Li, Jun ; Yong, Eu - Leong ; Cutler, Sean ; Zhu, Jian - Kang ; Griffin, Patrick R. ; Melcher, Karsten ; Xu, H. Eric

Science, Jan 6, 2012, Vol.335(6064), p.85(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...