skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Effect of pH on separation of Pb (II) and NO.sub.3.sup.- from aqueous solutions using electrodialysis

Abou - Shady, Ahmed ; Peng, Changsheng ; O, Juan Almeria ; Xu, Huizhen

Desalination, Jan 31, 2012, Vol.285, p.46(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-9164

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...