skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Road to ruin: targeting proteins for degradation in the endoplasmic reticulum.(Author abstract)(Report)

Smith, Melanie H. ; Ploegh, Hidde L. ; Weissman, Jonathan S.

Science, Nov 25, 2011, Vol.334(6059), p.1086(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...