skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Academia-Industry Partnerships: Are we ready for new models of partnership?

Lacombe, Denis ; Burock, Susen ; Meunier, Francoise

European Journal of Cancer, Jan, 2013, Vol.49(1), p.1(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-8049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...