skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Involvement of Transforming Growth Factor [beta] and its Type 1 Receptor in the Development of Breast Cancer.(Report)

Keshelava, V. V. ; Khodorovich, O. S. ; Shaykhaev, G. O. ; Chazova, N. L. ; Bereschanskaya, A. M.

Bulletin of Experimental Biology and Medicine, Oct, 2011, Vol.152(1), p.98(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-4888

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...