skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Phase transition of FeO and stratification in Earth's outer core.(REPORTS)(Author abstract)

Ozawa, Haruka ; Takahashi, Futoshi ; Hirose, Kei ; Ohishi, Yasuo ; Hirao, Naohisa

Science, Nov 11, 2011, Vol.334(6057), p.792(3) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...